(ភ្នំពេញ)៖ លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាសថ្មីមួយ ស្តីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) លើការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល កសិកម្មមិនទាន់កែច្នៃ ដោយក្នុងប្រកាសបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថា «ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មមិនទាន់កែច្នៃ ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាករ»

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង៖