(ភ្នំពេញ)៖ លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាសថ្មីមួយ ស្តីពីការចុះបញ្ជីពន្ធដារ ដែលប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់នូវវិធាន និងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីពន្ធដារ ស្របតាមច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការចុះបញ្ជីពន្ធដារ សូមអានប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង៖