(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ បញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់អគ្គិសនី​ នៅតំបន់មួយចំនួន នៃខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង៨៖០០នាទី ដល់ម៉ោង៥៖០០នាទី រសៀល៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់នេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖