(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន Samsung បានដាក់បង្ហាញទូទឹកកក Twin Cooling Plus និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលរចនាជារាងត្រីកោណថ្មី និងផលិតផលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀត នៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំអ្នកចែកចាយ ផលិតផលផលិតផល Samsung ដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន KLDis។ ទូទឹកកកស៊េរីថ្មីរបស់សាមសុង អាចរក្សាបន្លែ ផ្លែឈើ និងគ្រឿងទេស ឲ្យស្រស់បានយូរ ដោយសារតែវាបំពាក់នូវបច្ចេក វិទ្យា Twin Cooling Plus ដែលអាចរក្សាសំណើម បានរហូតដល់ទៅ៧០% មិនថាបន្លែផ្លែឈើទាំងនោះ ដាក់ក្នុងកន្លែងណាក៏ដោយក្នុងទូទឹកកក។

បច្ចេកវិទ្យា Twin Cooling Plus ធ្វើឲ្យខ្យល់នៅកន្លែងត្រជាក់មិនហូរ ចូលកន្លែងកកដែល ការពារមិនឲ្យក្លិនមិនល្អហូរ ចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ ហើយធ្វើឲ្យបន្លែផ្លែឈើ នៅស្រស់ដូចដើម។ អ្នកប្រើប្រាស់ ផ្លាស់ប្តូរកន្លែងត្រជាក់ក្នុងទូទឹកក ទៅជាកន្លែងកកដើម្បី ក្លាសេម្ហូបអាហារ។ ចំណែកឯម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ដែលរចនាជារាងត្រីកោណថ្មី អាចរក្សាសីតុណ្ហភាព នៅក្នុងបន្ទប់ឲ្យត្រជាក់រហូត ដោយមិនចាំបាច់បិទបើក ឬក៏កំណត់ សីតុណ្ហភាពចុះឡើង ដូច្នេះវាប្រើប្រាស់ថាមពល អគ្គីសនីកាន់តែតិច។ បច្ចេកវិទ្យា Digital Inverter ជំនាន់ថ្មីប្រើប្រាស់ថាមពលត្រឹមតែ៣២% នៃការប្រើប្រាស់ថាមពល ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធម្មតា ដូច្នេះមានន័យថា វាអាចសន្សំសំចៃរហូតដល់ទៅ ៦៨%។

ជាមួយនឹងមុខងារនេះ នឹងធ្វើឲ្យបន្ទប់ ត្រជាក់លឿនជាងមុន ដោយសារដំណើរការក្នុងកម្រិតអតិបរិមាជាមួយនឹង ល្បឿនកង្ហារត្រឹមតែ៣០នាទីប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីបង្រ្គប់ភាពត្រជាក់ក្នុងបន្ទប់។ រាល់ការទិញទូទឹកកសាមសុងស៊េរីថ្មី ឬក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ដែលរចនាជារាងត្រីកោណថ្មី ចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅ អតិថិជននឹ Samsung បង្ហាញទូទឹកកក Samsung Twin Cooling Plus ម៉ាស៊ីនត្រជាក់រាងត្រីកោណថ្មី (ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន Samsung បានដាក់បង្ហាញទូទឹកកក Twin Cooling Plus ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលរចនាជារាងត្រីកោណថ្មី និងផលិតផលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀត នៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំអ្នកចែកចាយ ផលិតផលផលិតផល Samsung ដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន KLDis។

ទូទឹកកកស៊េរីថ្មីរបស់សាមសុង អាចរក្សាបន្លែ ផ្លែឈើ និងគ្រឿងទេស ឲ្យស្រស់បានយូរ ដោយសារតែវាបំពាក់នូវបច្ចេក វិទ្យា Twin Cooling Plus ដែលអាចរក្សាសំណើម បានរហូតដល់ទៅ៧០% មិនថាបន្លែផ្លែឈើទាំងនោះ ដាក់ក្នុងកន្លែងណាក៏ដោយក្នុងទូទឹកកក។ បច្ចេកវិទ្យា Twin Cooling Plus ធ្វើឲ្យខ្យល់នៅកន្លែងត្រជាក់មិនហូរ ចូលកន្លែងកកដែល ការពារមិនឲ្យក្លិនមិនល្អហូរ ចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ ហើយធ្វើឲ្យបន្លែផ្លែឈើ នៅស្រស់ដូចដើម។ អ្នកប្រើប្រាស់ ផ្លាស់ប្តូរកន្លែងត្រជាក់ក្នុងទូទឹកក ទៅជាកន្លែងកកដើម្បី ក្លាសេម្ហូបអាហារ។

ចំណែកឯម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ដែលរចនាជារាងត្រីកោណថ្មី អាចរក្សាសីតុណ្ហភាព នៅក្នុងបន្ទប់ឲ្យត្រជាក់រហូត ដោយមិនចាំបាច់បិទបើក ឬក៏កំណត់ សីតុណ្ហភាពចុះឡើង ដូច្នេះវាប្រើប្រាស់ថាមពល អគ្គីសនីកាន់តែតិច។ បច្ចេកវិទ្យា Digital Inverter ជំនាន់ថ្មីប្រើប្រាស់ថាមពលត្រឹមតែ៣២% នៃការប្រើប្រាស់ថាមពល ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធម្មតា ដូច្នេះមានន័យថា វាអាចសន្សំសំចៃរហូតដល់ទៅ ៦៨%។

ជាមួយនឹងមុខងារនេះ នឹងធ្វើឲ្យបន្ទប់ ត្រជាក់លឿនជាងមុន ដោយសារដំណើរការក្នុងកម្រិតអតិបរិមាជាមួយនឹង ល្បឿនកង្ហារត្រឹមតែ៣០នាទីប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីបង្រ្គប់ភាពត្រជាក់ក្នុងបន្ទប់។ រាល់ការទិញទូទឹកកសាមសុងស៊េរីថ្មី ឬក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ដែលរចនាជារាងត្រីកោណថ្មី ចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅ អតិថិជននឹងទទួលបានការធនារហូតដល់ទៅ១០ឆ្នាំ៕