(សៀមរាប)៖ អគ្គិសនីសៀមរាប បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយបញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួននៃខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ស្អែកនេះ ដោយមូលហេតុនៃការផ្អាកនេះ ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបរិក្ខាអគ្គិសនី។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃទីតាំង និងពេលវេលា ផ្អាកផ្គត់ផ្គង់នេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖