(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញអនុក្រឹត្យមួយ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីរាជការជាប់កិច្ចសន្យា ក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងវត្តមានរបស់មន្ត្រី ដែលកំពុងបម្រើការងារតាមក្រសួង ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់ មនសិការវិជ្ជាជីវៈ និងគុណផលក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រង វត្តមានម​ន្ត្រីរាជការនេះ សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង៖