(សៀមរាប)៖ អគ្គិសនីសៀមរាប បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយបញ្ជាក់ពី ការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តសៀមរាប ដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ បណ្តាញ MV ថ្មី ពីអនុស្ថានីយ៍ GS ថ្មី ភ្ជាប់មកទ្វារចរន្តលេខ០៣ និងលេខ០៦ ចាប់ពីម៉ោង ៨៖០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥៖០០នាទីរសៀល ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ៕   

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖