(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយ ស្តីពីការបើកប្រាក់កម្រៃ​ជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ដោយជំរុញឲ្យក្រសួងស្ថាប័ន ត្រូវបញ្ជូល ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ទិន្នន័យមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា តាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់ក្រសួង និងបង្កើតតារាងទូទាត់ប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែ យ៉ាងយូរត្រឹមដំណាច់សប្តាហ៍ទី១ នៃខែនីមួយៗ៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈទាំងស្រុង៖