(ភ្នំពេញ)៖ TZ មានលក់ Software គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មច្រើនប្រភេទដូចជា ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមុខរបរកម្ចី (Loan Management System ) ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអវត្តមាន និងបើកប្រាក់ខែសំរាប់រោងចក្រ (HR Payroll For Factory ) ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុក ការលក់ និង គណនេយ្យ។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថៃម សូមទាក់ទងTel: 077 888259 / 088 8888519៕