(ភ្នំពេញ)៖ នៅតាមបណ្តាហាងផ្សេងៗ លោកអ្នកគ្រាន់តែប្រើ Chip Mong Bank App ដើម្បីស្គែនទៅលើ QR កូដរបស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង ដើម្បីទូទាត់៕

បើកគណនីដល់ទីកន្លែងនៅថ្ងៃនេះ៖ 081 / 066 811 911