(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋសភានៃកម្ពុជា បានសារាចរ ស្តីពីវិធាន និងនីតិវិធីនៃការតាក់តែងសេចក្តីស្នើច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់រដ្ឋសភា ដែលចែកចេញជាពីរចំណុចធំៗ៖ ទី១-សេចក្តីស្នើច្បាប់ និងទី២-ប្រភេទនៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងាការចេញលិខិតបទដ្ឋានគតិយុទ្ធ៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសារាចរ របស់រដ្ឋសភាទាំងស្រុង៖