(ភ្នំពេញ)៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយ ស្តីពីរៀបចំ និងកំណត់ប្រាក់បំណាច់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព និងការបង្កើនផលិតភាពក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ព្រមទាំងការធានានូវសមធម៌ និងសង្គតិភាព ក្នុងប្រព័ន្ធបៀវត្សអនុលោមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ថជាធរមាន។
ប្រាក់បំណាច់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញានេះ ត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦តទៅ៕

ព័ត៌មានលម្អិត និងចំនួនទឹកប្រាក់បំណាច់ សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង៖