(ភ្នំពេញ)៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយ ស្តីពីការកែសម្រួល និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនមន្ត្រីនគរបាលជាតិ ដែលការដំឡើងនេះ ដើម្បីធានានូវសមធម៌ សង្គតិភាព និងការបង្កើនផលិតភាពការងារផងដែរ។

ប្រាក់បំណាច់មុខងារដែលទើបតែដំឡើងនេះ ត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦តទៅ៕

ព័ត៌មានលម្អិត និងទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដំឡើង សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង៖