បទចម្រៀង៖ អនុសាសន៍៥ចំណុចរបស់ «សម្តេចពិជ័យសេនា»

រៀបរៀងដោយព្រឹទ្ធនិពន្ធ៖ ហ៊ុន ហេង
ឧបត្ថម្ភថតចម្រៀងដោយឯកឧត្តមសេនីយ៍៖ សូ សាម៉ន
ច្រៀងដោយអ្នកស្រី៖ ពេជ្រ ចរិយា
លំនាំបទ៖ ប្រក់សំនៀង