(កំពង់ចាម)៖ អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីចំនួន២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅក្នុងឃុំចំនួន៤ នៃស្រុកមេមត់ គឺឃុំដារ ឃុំមេមត់ ឃុំទៀក និងឃុំត្រមូង ដោយសារអគ្គិសនីវៀតណាម (PC2) បានស្នើសុំផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តី ជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖