(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីបើកកិច្ចប្រជុំអស់រយៈពេល១ព្រឹក នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ គណៈរដ្ឋមន្រ្តីបានប្រកាសអំពីលទ្ធផលផ្លូវការរបស់ខ្លួន។

របៀបវារៈដែលបើកកិច្ចប្រជុំនេះរួមមាន៖
១៖ សេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិប្រជាជន២០១៦-២០៣០។
២៖ សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យ ស្តីពីវិធានការហាម ការជក់ ឬការបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការ ឬកន្លែងសាធារណៈ។
៣៖ សំណើសុំការយល់ព្រមពីគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ដើម្បីសុំសច្ចាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិលើ «អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ ១៩៨២»។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលផ្លូវការ របស់គណៈរដ្ឋមន្រ្តី៖