(ភ្នំពេញ)៖ ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ បញ្ចុះតំលៃ១០% ។ ដើម្បីនាំមកនូវកម្មវិធីសិក្សា​ភាសាអង់គ្លេស ដែលធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្ស អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស បានស្ទាត់ជំនាញដោយប្រើរយៈពេលខ្លីតាមបែប អាមេរិចកាំង ELT មានកម្មវិធីសិក្សាដូចជា៖
• ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កុមារ  ដែលទទួលសិស្សអាយុចាប់ពី 2,5 ឡើងទៅ
• ថ្នាក់ជំនាញស្តាប់ និង និយាយ
• ថ្នាក់ជំនាញអាន និង សំណេរ
• ថ្នាក់ជំនាញវេយ្យាករណ៏ និង ប្រកប
• កម្មវិធីមើលទូរទស្សន៏ខ្លីៗ
• សិស្សមានឱកាសទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស

សំគាល់៖   សិស្សអាចផ្លាស់ប្តូរម៉ោងសិក្សាតាមសាលារដ្ឋបាន:
ទីតាំងទី១  សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ 012 872 630
ទីតាំងទី២  សង្កាត់បឹងកក់១ 012 900 242
ទីតាំងទី៣ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល២ 092 336 602

ELT

Posted by Fresh News Photo on Friday, March 4, 2016