(ភ្នំពេញ)៖ លោក អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាន គណៈកម្មាធិការ ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦នេះ នាទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច បានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារ កែទម្រង់​ការគ្រប់​គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (Public Financial Management Reform Program "PFM" Steering Committee)។

កិច្ចប្រជុំនោះក៏មានការអញ្ជើញ ចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ ជាសមាជិក និងមន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ​ទាំងអស់​៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុង៖