(ភ្នំពេញ)៖ អជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា និងអគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីសម្រេចរួមមួយ ស្តីពីការកំណត់នីតិវីធី សម្រាប់អនុវត្តការឧត្ថម្ភធន ដើម្បីបន្ថយថ្លៃអគ្គិសនី ដោយការសម្រេចនេះ ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរ បានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនៅថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅ។

សេចក្តីសម្រេចដដែលបានបញ្ជាក់ថា ការដាក់ឲ្យអនុវត្តន៍នីតិវិធីនេះ ដើម្បីបន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីក្នុងក្របខណ្ឌនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្របន្ថយអត្រា និងគម្លាតថ្លៃលក់អគ្គិសនី នៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ២០២០៕

សូមអានសេចក្តីសម្រេចទាំងស្រុង៖