(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីសម្រេច បង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំឯកសណ្ឋានបុគ្គលិកអប់រំ ក្នុងវិស័យអប់រនៅកម្ពុជា ដែលគណៈកម្មការនេះ មានភារកិច្ច និងទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំគំរូ ឯកសណ្ឋានរបស់បុគ្គលិកអប់រំ ដោយធ្វើការពិនិត្យជាមួយ បណ្តាប្រទេសនានា ក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយចំនួន រៀបចំការស្ទង់មតិពីចំណង់ចំណូលចិត្ត របស់បុគ្គលិកអប់រំ និងអ្នកគ្រប់គ្រងលើគំរូ នៃការរចនាឯកសណ្ឋានបុគ្គលិកអប់រំ រៀបចំគម្រោងថវិកា ក្នុងការកាត់ឯកសណ្ឋានជាដើម៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីសម្រេច របស់ក្រសួងរបស់អប់រំទាំងស្រុង៖