(ភ្នំពេញ)៖ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ACU) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជន ប្រឡងចូលបម្រើការងារ នៅ ACU សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ចំនួន៥៥នាក់ ក្នុងនោះមាន៣ក្របខណ្ឌ គឺមន្ត្រីក្របខណ្ឌ ក ចំនួន៤៤នាក់ ក្របខណ្ឌ ខ ចំនួន៥នាក់ និងក្របខណ្ឌ គ ចំនួន៦នាក់៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការជ្រើសរើសនេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖