(ភ្នំពេញ)៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនមួយស្តីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកភេទប្រុសចំនួន ៣១នាក់ តាមរយៈការ ប្រឡងលើមុខវិជ្ជា ផ្នែកបោះពុម្ភៈចំនួន២០រូប ផ្នែកប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពចំនួន៥នាក់ ផ្នែកម៉ាស៊ីនកាត់៤នាក់ និងផ្នែកម៉ាស៊ីនអ៊ុត ចំនួន២នាក់៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការជ្រើសរើសនេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖