(ភ្នំពេញ)៖ លោកអ្នកអាចធ្វើការសាកល្បងសមត្ថភាព ប្រសិទ្ធិភាព និងគុណភាពរបស់ម៉ាស៊ីនលាងសម្អាតលេខ១ មកពីអាឡឺម៉ង់ម៉ាក KARCHER នៅក្នុងពិធីដាក់តាំង​បង្ហាញម៉ាស៊ីន​លាងសម្អាត​ម៉ាក KARCHER ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ដល់២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ដែលមាននៅគឹមរ៉ាប៊ីលឌីងត្រេដ (Kimra Building Trade Co.,Ltd) ដែលមានអស័យដ្ឋាននៅ ផ្ទះលេខ247AB, មហាវិថីយុទ្ធពុល​ខេមរៈភូមិន្ទ (២៧១) ភ្នំពេញ។

ការដាក់តាំងបង្ហាញនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យអតិថិជនអាចធ្វើការបាញ់សាកល្បងពីប្រសិទ្ធិភាពជាក់ស្តែង ប៉ះផ្ទាល់ និងទទួលបានបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងពីម៉ាស៊ីនលាងសម្អាត KARCHER។ KARCHER ជាម៉ាស៊ីនលាងសម្អាតលេខ១ របស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ មានគុណភាពខ្ពស់ ជាប់ធន់ប្រើបានយូរ និងមានច្រើនប្រភេទដូចជា ម៉ាស៊ីនបូមធូលី ម៉ាស៊ីនបាញ់លាងសម្អាត និងម៉ាស៊ីនសម្អាតប្រើដោយចំហាយទឹកក្ដៅ។

ព័ត៌មានបន្ថែមៈ ០១២ ៤៩២ ៨០០ / ០១២ ៦៣៥ ៨២២
អាស័យដ្ឋានៈ គឹមរ៉ាប៊ីលឌីងត្រេដ, ផ្ទះលេខ 247AB, មហាវិថីយុទ្ធពុលខេមរៈភូមិណ្ឌ(២៧១), 12311 ភ្នំពេញ