(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើស និស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅសិក្សា នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ ។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការប្រឡងជ្រើសរើស និស្សិតអាហារូបករណ៍នេះ សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុង៖