(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយ ប្រាប់ដល់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី ខេត្ត ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងនាយិកា នាយកគ្រឹះស្ថានសិក្សា ឲ្យរៀបចំបង្កើតរោងជាង នៅតាមគ្រឹះស្ថានចំណេះទូទៅសាធារណៈ។

ការណែនាំឲ្យបង្កើតរោងជាងនេះ ត្រូវបានក្រសួងអប់រំចាត់ទុកថា ការអប់រំបំណិនជីវិត គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបណ្តុះជំនាញ និងគុណតម្លៃរបស់បុគ្គល តាមរយៈការបង្រៀន និងរៀនផ្នែកទ្រឹស្តី និងប្រតិបត្តិ ដែលតម្រូវឲ្យមានរោងជាង ជាចាំបាច់សម្រាប់អនុវត្តន៍៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាន សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំទាំងស្រុង៖