(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជនបានចេញវីដេអូមួយ នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ដោយប្រកាសរំសាយចំពោះគម្រោងធ្វើបាតុកម្ម ប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយ។

ការលុបចោលគម្រោងធ្វើបាតុកម្មនេះ បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបាតុកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីប្រឆាំងនឹងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំឡុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន-អាមេរិក នៅថ្ងៃ១៥-១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ មិនមានលក្ខណៈធំដុំ ហើយមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវធ្វើបាតុកម្មតបតវិញនោះទេ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជន៖

ក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជន ប្រកាសរំសាយគម្រោងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹង គណប...

ក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជន ប្រកាសរំសាយគម្រោងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹង គណបក្សសង្រ្គោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជនបានចេញវីដេអូមួយ នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ដោយប្រកាសរំសាយចំពោះគម្រោងធ្វើបាតុកម្ម ប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយ។

Posted by Fresh News on Tuesday, February 16, 2016