(ភ្នំពេញ)៖ ធនគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញសារាចរណែនាំមួយ ស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន និងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់ ដោយសារាចរនេះត្រូវធនគារជាតិអះអាងថា ធ្វើឡើងដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពនៃការទូទាត់ បង្កើនភាពជឿជាក់លើឧបករណ៍ទូទាត់ ការពារផលប្រយោជន៍អ្នកទទួលផល ព្រមទាំងដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យបាន ជាអតិបរមានូវបរិមាណ មូលប្បទានប័ត្របង្វិលវិញជាដើម៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសារាចររបស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ទាំងស្រុង៖