(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ កាលពីម្សិលមិញ បានសម្រេចជ្រើសរើស កម្មវិធីទំនាក់ទំនង Telegram ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងៗ។

ជាមួយគ្នានេះក្រសួងយុត្តិធម៌ ក៏បានបង្កើតក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំ នៅលើកម្មវិធី Telegram ដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងផងដែរ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង ៖