(ភ្នំពេញ)៖ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម នៅថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានប្រកាសជ្រេីសរេីសសមាជិកថ្មីម្នាក់ នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ សម្រាប់អាណត្តិរយៈពេល៩ឆ្នាំ។

ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រម បានតម្រូវឱ្យបេក្ខជនទាំងអស់ ដាក់ពាក្យចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រម៖