(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុនកាពីតូល បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ដោយធ្វើការបដិសេធ​ ចំពោះការចោទប្រកាន់ របស់សហភាពការងារកម្ពុជា ដែលបានដឹកនាំក្រុមអ្នកតវ៉ា នៅមុខការិយាល័យសហភាពការងារកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦។

បញ្ហានេះក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ កាពីតូល សូមប្រកាសថា ក្រុមហ៊ុនមិនបានដឹកនាំ ឬជួលក្រុមរ៉ឺម៉កកង់បីឲ្យធ្វើការតវ៉ា នៅមុខការិយាល័យ សហភាពការងារកម្ពុជានោះទេ។ ការតវ៉ារបស់បងប្អូនជាសិទ្ធរបស់ពួកគាត់ មិនមានការពាក់ព័ន្ធ នឹងក្រុមហ៊ុនកាពីតូលនោះទេ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនកាពីតូល៖