(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេស ពីសាលាបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ELT (អ៊ី.អិល.ធី)មានថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅ ថ្នាក់មត្តេយ្យ ដល់ទី១២ ដែលឆមាសទី២ នឹងចូលរៀនថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ ហើយចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃ នឹងទទួលបាន៥០ដុល្លារ+ Admin Fee ៥០%ផងដែរ។

ELT ក៏មានបង្រៀនថ្នាក់តាមសាលារដ្ឋ និងថ្នាក់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ (បែបអាមេរិកកាំង) មានថ្នាក់ពេញមួយថ្ងៃ និងកន្លះថ្ងៃ ទទួលសិស្សចាប់ពីអាយុ ២.៥ ឡើងទៅ ហើយទទួលបានសញ្ញាបត្រ ២ ក្នុងពេលតែមួយទៀតផង។

ពិសេស មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស ដូចជា សិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក (USA) ចក្រភពអង់គ្លេស និងបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន។
ព័ត៌មានលម្អិតៈ សូមទំនាក់ទំនង៖
ទីតាំងទី១ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ 012 872 630
ទីតាំងទី២ សង្កាត់បឹងកក់១ 012 900 242
ទីតាំងទី៣ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល២ 092 336 602

Posted by Fresh News Photo on Tuesday, January 19, 2016