(ភ្នំពេញ)៖ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប បានប្រកាសអំពីការរៀបចំ​ប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត ឱ្យចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី១១ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ លើឯកទេសមួយចំនួន នៅថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ។

ឯកទេសដែលត្រូវសិក្សានេះ​រួមមាន៖ គ្រប់គ្រង បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស នីតិសាស្រ្ត រដ្ឋបាលសាធារណៈ វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ និង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជាដើម។
ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖