(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល បានចេញផ្សាយនៅ បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះ បេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ ចំនួន១៤៤រូប នៅក្របខណ្ឌ ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ក្នុងឆ្នាំ២០១៥។

សូមអានបញ្ជីរាយនាមរបស់បេក្ខជន ដែលជាប់ជាស្ថាពរទាំងស្រុង៖