(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយ ដើម្បីដាក់ឲ្យមន្ត្រី ក្រោមឱវាទរបស់ខ្លួន អនុវត្តន៍ឲ្យមាន ប្រសិទ្ធភាព នូវការបង្រៀន សិក្សាអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ នៅមធ្យមសិក្សាទុរយភូមិ ចាប់ពីថ្នាក់ទី១០-១២។
ព័ត៌មានលំអិត សូមអានសេចក្តីណែនាំទាំងស្រុង៖