(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានបង្ហាញនូវតារាងពេលវេលា សម្រាប់ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ អាចជិះរថភ្លើងដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយកាលវិភាគ និងខ្សែររថភ្លើងចំនួនបី ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។

ខ្សែរថភ្លើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ជិះដោយឥតគិតថ្លៃមានដូចខាងក្រោម៖

* ភ្នំពេញ ទៅ ពោធិសាត់ - ពោធិសាត់ ទៅ ភ្នំពេញ
* ប៉ោយប៉ែត ទៅ ពោធិសាត់ - ពោធិសាត់ ទៅ ប៉ោយប៉ែត
* ភ្នំពេញ ទៅ ព្រះសីហនុ - ព្រះសីហនុ ទៅ ភ្នំពេញ

សូមមើលតារាងពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖