(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយប្រកាសលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង សេវាអតិថិជនរបស់បណ្តាប្រតិបត្តិករ ទូរស័ព្ទចល័ចទាំង៧ ដែលកំពុងបម្រើការផ្តល់សេវា ជូនប្រជាជនកម្ពុជា។

ជាមួយគ្នានេះ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា បានប្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការរាយការណ៍ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនបានដោះស្រាយ បញ្ហាជូនអ្នកប្រើប្រាស់៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖