(ភ្នំពេញ)៖ លោក អ៉ឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និងលោក ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអបរំយុវជន និងកីឡា នៅរសៀលថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានបើកកិច្ចប្រជុំដាក់បញ្ចូលបញ្ញតិ្តគ្រឹះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

កិច្ចប្រជុំដ៏មានសារសំខាន់នេះ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីស្តីការក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ៕

\