(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន១៦នាក់ (ស្រី១នាក់)។
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន ៩ករណី ឃាត់ខ្លួន១០នាក់ (ស្រី១នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនករណី ៥ឃាត់៦នាក់ (ស្រីគ្មាន)៕