(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងថ្មីមួយ សម្រេចពន្យារពេលការបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

តាមផែនការការប្រកាសបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨នេះ ត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ប៉ុន្ដែពេលនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានសម្រេចពន្យារពេល១ខែទៀតគឺ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារទាំងស្រុង៖