(ភ្នំពេញ)៖ សត្វនាគ គឺជាសត្វទេពក្នុងទេវកថា ឬក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នារបស់មនុស្សជាតិ ដោយនាគខ្លះអាចហោះហើរបាន អាចព្រួសភ្លើងបាន អាចនៅក្នុងទឹកបាន ឬជាយានជំនិះរបស់អាទិទេពផងដែរ ប៉ុន្តែរូបរាងរបស់នាគក្នុងវប្បធម៌នីមួយៗមិនដូចគ្នានោះទេ។

ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំបន្តបង្ហាញវប្បធម៌នាគនៅតំបន់អឺរ៉ុបវិញម្ដង៖

II. អម្បូរនាគក្នុងវប្បធម៌នៅទ្វីបអឺរ៉ុប

១. នាគក្នុងវប្បធម៌អាល់បានី (Albanian dragons)
* Bolla


* Kulshedra


* Dreq

២. នាគក្នុងវប្បធម៌ Alpine dragons
* Tatzelwurm


* Drac


* Věri Şělen

៣. នាគក្នុងវប្បធម៌ស៊ែលទិក Celtic dragons
* Beithir


* Y Ddraig Goch

https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328354-2024-02-12-12-24-40.html https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328473-2024-02-13-11-53-32.html https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328646-2024-02-14-11-34-51.html https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328772-2024-02-15-10-50-03.html

https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328908-2024-02-16-11-11-59.html