(ភ្នំពេញ)៖ ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតសិក្សាក្រោយឧត្តមសិក្សារបស់និស្សិតគ្រប់គ្នា។ ប្រសិនបើនិស្សិតចង់បន្តការសិក្សានៅឯក្រៅប្រទេស និស្សិតអន្តរជាតិក៏គួរពិចារណាទៅលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា ភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ សុវត្ថិភាព ស្តង់ដារស់នៅ សកម្មភាពរបស់សាលា តម្លៃសមរម្យជាដើម។

ខាងក្រោមនេះជាទីក្រុងល្អបំផុតសម្រាប់ការសិក្សារបស់និស្សិតអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ២០២២៖

១. ទីក្រុងឡុងដ៍ ចក្រភពអង់គ្លេស (១០០)

២. ទីក្រុងមុយនិច ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ (៩៧.៤)

៣. ទីក្រុងសេអ៊ូល ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង (៩៦.១)

៤. ទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន (៩៦.១)

៥. ទីក្រុងប៊ែរឡាំង ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ (៩៥.៩)

៦. ទីក្រុងមែលប៊ន ប្រទេសអូស្ត្រាលី (៩៥.៥)

៧. ទីក្រុងហ្ស៊ូរិច ប្រទេសស្វ៉ីស (៩៤.៩)

៨. ទីក្រុងស៉ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី (៩៤.៣)៕

សម្គាល់៖ លេខ១០០ តំណាងឱ្យភាពប្រសើរជាងគេ (100=best)

ប្រភព៖ QS Best Student Cities 2022