(ភ្នំពេញ)៖ ជួនកាលនៅពេលអ្នកប្រទះឃើញ «អក្សរកាត់» ដូចជា WHO, CEO, CNN, WWW នៅក្នុងចំណោមអក្សរកាត់ជាច្រើនទៀត តើធ្លាប់ងឿងឆ្ងល់ដែរទេថា ពួកវានីមួយៗមានទម្រង់ពេញលេញបែបណាទៅ។ ខាងក្រោមគឺជាអក្សរកាត់ខ្លះៗ ដែលយើងនិយមឃើញ អមជាមួយទម្រង់ពេញរបស់ពួកវា ខណៈអក្សកាត់ខ្លះយើងអានតួអក្សរមួយៗ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា និងខ្លះអានទៅដូចជាពាក្យតែម្តង។

* BBC = British Broadcasting Corporation
* CNN = Cable News Network
* CIA = Central Intelligence Agency
* KGB = Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti
* ICBM = Intercontinental Ballistic Missile
* SLBM = Submarine-launched Ballistic Missile
* WHO = World Health Organization
* WTO = World Trade Organization
* NGO = Non-Governmental Organisation
* ICU = Intensive Care Unit
* GMT = Greenwich Mean Time
* UTC = Universal Coordinated Time
* CEO = Chief Executive Officer
* COO = Chief Operating Officer
* CTO = Chief Technology Officer
* CMO = Chief Marketing Officer
* CFO = Chief Financial Officer
* CIO = Chief Information Officer
* CCO = Chief Communications Officer
* UFO = Unidentified Flying Object
* WWW = World Wide Web
* DNA = Deoxyribonucleic Acid
* ISO = International Organization for Standardization
* ISS = International Space Station
* DVD = Digital Versatile Disc
* LCD = Liquid Crystal Display
* OLED = Organic Light-Emitting Diode
* HDR = High Dynamic Range
* ISP = Internet Service Provider
* MIA = Missing In Action
* POW = Prisoner Of War
* AKA = Also Known As
* WMD = Weapon of Mass Destruction
* ATM = Automated Teller Machine
* SUV = Sports Utility Vehicle
* FTA = Free Trade Agreement
* EBA = Everything But Arms
* CGI = Computer-Generated Imagery
* CCTV = Closed-Circuit Television
* EMP = Electromagnetic Pulse
* GPS = Global Positioning System
* UPS = Uninterruptible Power Supply
* ABS = Anti-lock Braking System
* CDC = Centers for Disease Control and Prevention
* LGBTQ = Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Queer
* PHD = Doctor of Philosophy
* CV = Curriculum Vitae
* ID = Indentification
* ម៉ោង AM = Ante Meridiem
* ម៉ោង PM = Post Meridiem
* WC = Water Closet
* CD = Compact Disc
* IQ = Intelligence Quotient
* VR = Virtual Reality
* RIP = Rest In Peace
* ឆ្នាំ BC = Before Christ
* ឆ្នាំ AD = Anno Domini
* PC = Personal Computer
* 3D = Three-Dimensional
* FAQ = Frquently Asked Questions
* SWAT = Special Weapon And Tactics
* ASAP = As Soon As Possible
* LOL = Laugh Out Loud
* FYI = For Your Information
* AWOL = Absent Without Leave
* NATO = North Atlantic Treaty Organization
* UNICEF = United Nations Children's Fund
* UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
* INTERPOL = International Police
* ASEAN = Association of Southeast Asian Nations
* COVID-19 = Coronavirus Disease 2019
* SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome
* MERS = Middle East Respiratory Syndrome
* AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome
* HIV = Human Immunodeficiency Virus
* NASA = National Aeronautics and Space Administration
* FIFA = International Federation of Association Football
* UEFA = Union of European Football Associations
* ISIS = Islamic State of Iraq and Syria
* IKEA = Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd
* SIM (card) = Subscriber Identification Module
* ZIP (code) = Zone Improvement Plan
* TIME (magazine) = The International Magazine of Events
* TOEFL = Test of English as a Foreign Language
* IELTS = International English Language Testing System
* GIF = Graphics Interchange Format
* POTUS = President of the United States
* Navy SEALs = Navy Sea Air Land forces
* LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
* YAHOO = Yet Another Hierarchical Officious Oracle
* CAPTCHA = Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
* SCUBA = Self-Contained Underwater Breathing Apparatus
* RADAR = Radio Detection And Ranging
* SONAR = Sound Navigation And Ranging
* TASER = Thomas Swift's Electric Rifle
* HAZMAT = Hazardous Materials
* WiFi = Wireless Fidelity
* SOS = មិនមានទម្រង់ពេញទេ ហើយវាជាពាក្យកូដ សម្រាប់ប្រើពេលអាសន្នបន្ទាន់។ អ្នកខ្លះច្រឡំថា វាមកពី Save Our Ship ឬ Save Our Souls ជាដើម។