(អាមេរិក)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៩៖៤០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ម៉ោងនៅកម្ពុជាលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតអាមេរិកបង្ហាញ៖

សរុបប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក៖

* Donald Trump: 24,120,713 = 49.43%
* Hillary Clinton: 22,896,573 = 46.61%

អ្នកបោះឆ្នោតតំណាងរដ្ឋ បង្ហាញលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន៖

* Donald Trump: 136 សម្លេង
* Hillary Clinton: 104 សម្លេង

* សូមបញ្ជាក់ថា ប្រតិភូតំណាងរដ្ឋទាំងអស់របស់អាមេរិកមានចំនួន 538 ហើយបេក្ខជនទាំងពីរត្រូវការសំឡេងចាប់ពី 270 ឡើងទៅទើបសន្មត់ថា ឈ្នះឆ្នោត ក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក៕

បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចចុចទស្សនាផ្សាយផ្ទាល់របស់ CNN តាមរយៈ Link: ចុចទីនេះមើលលទ្ធផល៖