(អាមេរិក)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៩៖១០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ម៉ោងនៅកម្ពុជាលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតអាមេរិកបង្ហាញ៖

សរុបប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក៖

* Donald Trump: 18,686,801 = 50.2%
* Hillary Clinton: 17,059,937 = 45.9%

អ្នកបោះឆ្នោតតំណាងរដ្ឋ បង្ហាញលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន៖

* Donald Trump: 128 សម្លេង
* Hillary Clinton: 97 សម្លេង

* សូមបញ្ជាក់ថា ប្រតិភូតំណាងរដ្ឋទាំងអស់របស់អាមេរិកមានចំនួន ៥៣៨ ហើយបេក្ខជនទាំងពីរត្រូវការសំឡេងចាប់ពី ២៧០ឡើងទៅទើបសន្មត់ថា ឈ្នះឆ្នោត ក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក៕

បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចចុចទស្សនាផ្សាយផ្ទាល់របស់ CNN តាមរយៈ Link: ចុចទីនេះមើលលទ្ធផល៖