(អាមេរិក)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៨៖៣០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នបង្ហាញ៖

សរុបប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្តារដ្ឋជាច្រើន៖

* Donald Trump: 12,122,771 = 50.4%
* Hillary Clinton: 11,085,451 = 46%

អ្នកបោះឆ្នោតតំណាងរដ្ឋ ឬប្រតិភូប្រចាំរដ្ឋ បង្ហាញលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន៖

* Donald Trump: 66
* Hillary Clinton: 68

* សូមបញ្ជាក់ថា ប្រតិភូតំណាងរដ្ឋមានចំនួន៥៣៨ ត្រូវការចំនួន២៧០ ដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក៕