(អាមេរិក)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៧៖១៥នាទីព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា (ត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃទី០៨ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក) លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នដំបូងគេបំផុត បង្ហាញនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋចំនួន៤៖ ដូណាល់ ត្រាំ កំពុងនាំមុខលោកស្រី ហ៊ីលឡារី។

តារាងលទ្ធផលរបស់ CNN បានបង្ហាញជាលើកដំបូង និងបណ្តោះអាសន្ននៅតាមបណ្តារដ្ឋនានា៖

1: Kentucky
* Donald Trump = 32,265 Votes
* Hillary Clinton = 14,514 Votes

2: New hampshire
* Donald Trump = 32 Votes
* Hillary Clinton = 41 Votes

3: Indiana
* Donald Trump = 59,687 Votes
* Hillary Clinton = 22,691 Votes

4: Florida
* Donald Trump = 130,204 Votes
* Hillary Clinton = 67,190 Votes

លទ្ធផលសរុបរួមបណ្តោះអាសន្ន៖

* Donald Trump = 735,770 Votes
* Hillary Clinton = 570,249 Votes