(អាមេរិក)៖ លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នដំបូងគេបំផុត ក្នុងរដ្ឋចំនួន៣៖ ដូណាល់ ត្រាំ កំពុងនាំមុខលោកស្រី ហ៊ីលឡារី។ ការិយាល័យបោះឆ្នោត ចាប់ផ្តើមបិទបណ្តើរៗទៅតាមបណ្តារដ្ឋនិមួយៗនៅម៉ោង៦ល្ងាច ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNN។

យោងតាមតារាងលទ្ធផលរបស់ CNN បានបង្ហាញជាលើកដំបូង និងបណ្តោះអាសន្ននៅតាមបណ្តារដ្ឋនានា៖

1: Kentucky
* Donald Trump = 32,265 Votes
* Hillary Clinton = 14,514 Votes

2: New hampshire
* Donald Trump = 32 Votes
* Hillary Clinton = 41 Votes

3: Indiana
* Donald Trump = 59,687 Votes
* Hillary Clinton = 22,691 Votes

សរុបរួមបណ្តោះអាសន្ន៖

* Donald Trump = 125,811 Votes
* Hillary Clinton = 53,955 Votes