(ភ្នំពេញ)៖ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការទិញមួយថែមមួយ ពីហាងនាឡិកា ថាមស៊ីធី និង មជ្ឈមណ្ឌលនាឡិកាស្វីស ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ដែលប្រូម៉ូសិនចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

រាល់ការជាវនាឡិកាពីហាងខាងលើ មានការធានាជូនពេញមួយឆ្នាំ និងហ្រ្វីសេវាដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រ៉ូម៉ូសិនពិសេសនេះមាននៅគ្រប់សាខារបស់ហាងនាឡិកា ថាមស៊ីធី នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ រួមទាំងសាខាដែលនៅខេត្តព្រះសីហនុ និង ខេត្តសៀមរាបផងដែរ។

សាខារបស់ ហាងនាឡិកា ថាមស៊ីធី នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ TIMECITY ELYSEE កោះពេជ្រ បើកលក់រាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 08:00 AM – 08:00PM រួមមាន៖

* SWISS WATCH CENTER មជ្ឈមណ្ឌលនាឡិកាស្វីស ផ្សារធំថ្មី ពីម៉ោង 08AM - 05PM
* TISSOT BOUTIQUE CENTRAL MARKET ផ្សារធំថ្មី ពីម៉ោង 08AM - 05PM
* CITIZEN BOUTIQUE CENTRAL MARKET ផ្សារធំថ្មី ពីម៉ោង 08AM - 05PM
* TIMECITY EXCHANGE SQUARE ជាន់ផ្ទាល់ដី ចាប់ពីម៉ោង 09AM – 10PM
* TIMECITY AEON I ជាន់ផ្ទាល់ទីមួយ បើកលក់រាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 09AM – 10PM
* TIMECITY AEON II ជាន់ផ្ទាល់ទីមួយ បើកលក់រាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 09AM – 10PM
* TIMECITY AEON III ជាន់ផ្ទាល់ទីមួយ បើកលក់រាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 09AM – 10PM ។
 សាខារបស់ហាងនាឡិកា ថាមស៊ីធី នៅខេត្តព្រះសីហនុ ចាប់ពីម៉ោង 09AM – 10PM រួមមាន៖

* TISSOT BOUTIQUE PRINCE MALL ផ្សារទំនើបព្រីនមល ជាន់ផ្ទាល់ដី
* TIMECITY PRINCE MALL ផ្សារទំនើបព្រីនមល ជាន់ផ្ទាល់ដី ។
 សាខារបស់ហាងនាឡិកា ថាមស៊ីធី នៅខេត្តសៀមរាប  ចាប់ពីម៉ោង 09:00 AM – 10:00PM រួមមាន៖

*TIMECITY SIVUTHA ផ្លូវស៊ីវត្ថា
* TIMECITY HERITAGE WALK ផ្សារទំនើបហេរីថេក ៕
 
សូមទំនាក់ទំនងតាម Telegram Channel https://t.me/timecitywatchstore ឬព័ត៌មានបន្ថែមតាមលេខ 086223868