(ភ្នំពេញ)៖ ប្រទេសកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៦មក ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក។ គម្រោងបង្កើតតំបន់ពិសេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូង នឹងបន្ថែមលើសក្ដានុពលរបស់កម្ពុជា ដែលមានស្រាប់ លើការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម ការបង្កើតការងារ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិយូរអង្វែង៕

លោក អាន ស៊ីថាវ អ្នកស្រាវជ្រាវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ពន្យល់រឿងនេះដូចតទៅ៖