(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ខិតខំប្រឹងប្រែងសាងសង់ស្ពាន ដើម្បីតភ្ចាប់សកម្មភាពជំនួញនៅជនបទ មកកាន់ទីប្រជុំជន។ ក្រៅពីការសាងសង់ស្ពានក៏ជាផ្នែកមួយ ដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើរ ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានសេវាធារណៈកាន់តែប្រសើរជាងមុន។

លោក អាន ស៊ីថាវ អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ពន្យល់អំពីរឿងនេះដូចតទៅ៖